චීනය බීජී-01 නිෂ්පාදකයන් සහ සැපයුම්කරුවන් | Boguan ප්ලාස්ටික්

බීජී-01

කෙටි විස්තරය:

ආස කරනවා අනුව කෑලි 500 ක් පමණ සමග, පෙට්ටි තුලට දමා තිබූ ප්ලාස්ටික් බෑග් තුළ තිබී. ආස කරනවා තරම: 47cm * 38cm * 36.5cm 20 අඩි 'පෙට්ටි 430 ක් පමණ හා 40 අඩි කන්ටේනර්' පෙට්ටි ෙතක් 1,030 ක් පමණ ප්ලාස්ටික් බෑග් තුළ තිබී සහ කඩදාසි බෑග් තුළ තබා, මල්ලක් එක් කෑලි 500 ක් පමණ ඉහළ කැට කන්ටේනර්. කඩදාසි බෑග් විශාලත්වය: 65cm * 45cm * සෙ.මී. 10 අඩි 20-රුවනයකි, 780 ක් පමණ බෑග්, අඩි 40 ක්-ඉහළ ඝන කොටුව, බෑග් 1800 ක් පමණ


 • විස්තරය: වාන් නොවන තොප්පිය
 • සාමාජික පිරිසක් ආවරණය: 2
 • Deameter: 55
 • අදාළ ඇසුරුම්: 1 ගැලුම් - 5 ගැලුම්
 • ගෙල විශාලත්වය: සම්මත
 • භාවිතා කරන්න: තවරා
 • අමු ද්රව්ය: LDPE + වන්නේ HDPE + TPE
 • මුද්රා ලද්දේ: ද්විත්ව මුද්රාව
 • බර: 11.5g

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

ආස කරනවා අනුව කෑලි 500 ක් පමණ සමග, පෙට්ටි තුලට දමා තිබූ ප්ලාස්ටික් බෑග් තුළ තිබී.

ආස කරනවා තරම: 47cm * 38cm * 36.5cm

20 අඩි 'පෙට්ටි 430 ක් පමණ හා 40 අඩි කන්ටේනර්' පෙට්ටි ෙතක් 1,030 ක් පමණ ඉහළ කැට කන්ටේනර්

ප්ලාස්ටික් බෑග් තුළ තිබී සහ කඩදාසි බෑග්, බෑග් අනුව කෑලි 500 ක් පමණ තබා.

කඩදාසි බෑග් විශාලත්වය: 65cm * 45cm * සෙ.මී. 10

අඩි 20 ක කන්ටේනර්, 780 ක් පමණ බෑග්, අඩි 40 ක්-ඉහළ ඝන කොටුව, බෑග් 1800 ක් පමණ


 • පසුගිය:
 • ඊළඟ:

 • ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට